Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

.

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od zakoupení inzerce.

Uzavření kupní smlouvy

Provozovatel portálu tajemnakrajina.cz, Petr Kyzlink (dále jen provozovatel) nabízí webový prostor pro umístění inzerce inzerenta (dále jen zákazník).

Umístění inzerce probíhá na základě platby za poskytnuté služby a dodání údajů ke zveřejnění provozovateli zákazníkem.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku uhrazení faktury za poskytovanou službu.

Inzerce se sjednává na dobu 1 roku s možností periodického prodloužení na další období a s možností odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele nebo zákazníka s výpovědní dobou jednoho měsíce.

Zákazník je o potvrzení objednávky informován vnitřní poštou nebo e-mailem na adresu, kterou uvedl při objednávce služby.

Ceny za inzerci jsou smluvní a jsou k dispozici na portálu www.tajemnakrajina.cz.

Ke každé objednávce inzerce je zákazníkovi řádně vystaven doklad o platbě, který obdrží elektronickou poštou.

 

Odstoupení od smlouvy

Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy, učiní tak výpovědí na emailovou adresu petr@petrkyzlink.cz.

Výpovědní doba je jeden měsíc od doručení výpovědi.

Pokud zákazník vypoví službu inzerce před uplynutím doby, na kterou se vztahuje inzerce, nevzniká mu právo na vrácení zaplacené částky za inzerci.

Pokud dojde k výpovědi služeb ze strany provozovatele, ten se zavazuje vrátit celou částku zákazníkovi za aktuální rok, na který byla sjednána inzerce, nevrací se částky za minulé roky.

 

Dodací podmínky

1. Platbu za inzerci hradí zákazník předem na bankovní účet prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2018

 

Ochrana osobních údajů

.

Provozovatelem portálu www.tajemnakrajina.cz je Petr Kyzlink.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

Petr Kyzlink
Kunice 3
679 71 Kunice
IČ: 68036035

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: petr@petrkyzlink.cz

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Pokud si na portálu www.tajemnakrajina.cz sjednáte inzerci , budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (umístění vašich požadovaných kontaktních údajů na web tajemnakrajina.cz, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku inzerce vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Jste-li zákazník informačního portálu tajemnakrajina.cz, tzn. dokončil(a) jste registraci, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány k marketingovým účelům, tj. za účelem poskytování informací a novinek týkající se inzerce na portálu tajemnakrajina.cz formou newsletteru. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení.

Tyto osobní údaje zpracováváme pouze do doby odhlášení se ze zasílání newsletteru.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo nás kontaktovat emailem.

Jestliže nám píšete na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů. Jestliže nás kontaktujete telefonicky, Váš hovor není nijak evidován a telefonní číslo nezpracováváme.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu.

Jde zejména o tyto činnosti:

– pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

Vaše práva jako subjektu údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Jaká jsou tedy vaše práva?

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.

Zrušení účtu nakupujícího

  1. Pokud inzerent provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.
  2. Pokud inzerent neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána.

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte inzerci na portálu tajemnakrajina.cz a potřebujete je upravit, kontaktujte mě na petr@petrkyzlink.cz.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 20.05.2018, datum poslední revize je 25.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.